GIẢI PHÁP AN NINH TÍCH HỢP
VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Catalogue Máy chiếu Sony

Sony VPL-DX221

Tải về:

https://images.projectorpeople.com/pdfs/Sony/SONVPLDX241.pdf

Sony VPL-EX435

Tải về:

https://gzhls.at/blob/ldb/9/7/4/b/a8385000ef887eb4321f3f3acc0767135bec.pdf

Sony VPL-EW455

Tải về:

https://gzhls.at/blob/ldb/4/8/8/a/c88fc9b7882b1a81619c04c607f458e09613.pdf

Sony VPL-EX455

Tải về:

https://cdn.cnetcontent.com/a5/ca/a5ca784d-da92-44b6-be57-0acfa4d0552f.pdf

Sony VPL-EX435

Tải về:

https://gzhls.at/blob/ldb/9/7/4/b/a8385000ef887eb4321f3f3acc0767135bec.pdf

Sony VPL-EX570

Tải về:

https://www.projektoren-datenbank.com/pdf/sonyvplex570-en.pdf

Sony VPL-CH350

Tải về:

http://www.skydatashow.com/uploads/website_uploads/releases/2016-06/files/Sony_VPL-CH350.pdf

Sony VPL-CH370

Tải về:

https://www.allprojectors.ru/pdf/sony_vpl_ch370_brochure_en.pdf

Sony VPL-FWZ60

Tải về:

https://www.beamerwebwinkel.com/files/Sony-VPL-FWZ60-beamer-datasheet_12576260744913.pdf

Sony VPL-FX35

Tải về:

https://images.projectorpeople.com/pdfs/Sony/SONVPLFX37.pdf

Sony VPL-FH65

Tải về:

https://gzhls.at/blob/ldb/4/2/4/d/052d1b005a29f121e6ebc682b6cc90f1f816.pdf

Sony VPL-FHZ58, VPL-FHZ61, VPL-FHZ66

Tải về:

https://pro.sony/s3/2018/08/23145449/VPL-FHZ58_61_66-Datasheet-EN.pdf

Sony VPL-VW570ES

Tải về:

https://enews.pro.sony-asia.com/files/media_library_item/attachment/1018/BP000875_HPJ_Datasheet_VPL-VW570ES_Final_LR.pdf

Sony VPL-VW270ES

Tải về:

https://enews.pro.sony-asia.com/files/media_library_item/attachment/1017/BP000874_HPJ_Datasheet_VPL-VW270ES_Final_LR.pdf

Sony VPL-VW870ES

Tải về:

https://enews.pro.sony-asia.com/files/media_library_item/attachment/1019/BP000876_HPJ_Datasheet_VPL-VW870ES_Final_LR.pdf